logo
  

P.P.H.U. GREG STEEL


adres:

Stalmacha 23
71-646 Szczecin

tel./faks: +48 91 422 49 98
kom.: +48 514 874 395
e-mail: office@gregsteel.pl

        Firma GREG STEEL ¶wiadczy us³ugi w zakresie prefabrykacji konstrukcji stalowych i wykonania prac instalacyjno-monta¿owych na statkach i obiektach przemys³owych.

        Najwiêkszym kapita³em naszej firmy jest wykwalifikowana kadra oraz zespó³ pracowników z wieloletnim sta¿em i do¶wiadczeniem stoczniowym. Stawiamy na wysok± jako¶æ i efektywno¶æ naszej pracy oraz profesjonalizm w d±¿eniu do maksymalnego zaspokojenia oczekiwañ i zadowolenia Klijenta.

        Zlecone prace wykonujemy z zachowaniem wymogów i przepisów towarzystw klasyfikacyjnych oraz instytucji standaryzacyjnych zarówno krajowych jak i miêdzynarodowych. Aby osi±gn±æ jak najlepsz± efektywno¶æ chêtnie siêgamy po nowe rozwi±zania i technologie.

        Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjêcia z nami wspó³pracy.

Copyright © 2008 GREG STEEL   I   Ostatnia aktualizacja: 2010-03-09